unknown.jpg
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
 SPRENDIMAS
 DĖL TARYBOS 2010-03-17 SPRENDIMO NR. 1-1455 „DĖL MOKESČIO UŽ UGDYMĄ VILNIAUS MIESTO MUZIKOS IR MENO MOKYKLOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
 2013 m. sausio 23 d. Nr. 1-1025
 Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,
Vilniaus miesto savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:
Pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 17 d. sprendimą Nr. 1-1455
„Dėl  Mokesčio už ugdymą Vilniaus miesto muzikos ir meno mokyklose nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo“ :
1. Išdėstyti sprendimo 1 punktu patvirtinto Mokesčio už ugdymą Vilniaus miesto muzikos
ir meno mokyklose nustatymo tvarkos aprašo 7 punktą taip:
 
„7. Nuo mokesčio už ugdymą atleidžiami socialinės pašalpos gavėjai, o socialinę paramą gaunantiems mokiniams nustatomas lengvatinis 30 Lt per mėnesį mokestis.“
2. Išdėstyti sprendimo 2 punkte nurodytą priedą nauja redakcija (pridedama).
3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2013 m. sausio 1 d.
Meras                                                                                                                                     Artūras Zuokas
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MOKESČIO UŽ UGDYMĄ VILNIAUS MIESTO MUZIKOS IR MENO MOKYKLOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mokesčio už ugdymą Vilniaus miesto muzikos ir meno mokyklose nustatymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja mokesčio už mokinių ugdymą Vilniaus miesto savivaldybės muzikos ir meno mokyklose dydžius, administravimą ir lengvatas.
2. Mokesčio už mokinių ugdymą Vilniaus miesto muzikos ir meno mokyklose (toliau – mokykla) įkainius nustato Vilniaus miesto savivaldybės taryba.
II. MOKESČIO MOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI
3. Mokestis už ugdymą mokykloje mokamas du kartus per metus.
4. Surinktos lėšos naudojamos ugdymo veiklai plėtoti, pagrindinėms priemonėms įsigyti, darbo užmokesčiui ir kitoms su ugdymo veikla susijusioms reikmėms.
5. Mokestį už ugdymą moka mokinių tėvai ar globėjai pagal įstaigos pateiktą mokėjimo kvitą:
5.1. už pirmą pusmetį ne vėliau kaip iki spalio 31 d.;
5.2. už antrą pusmetį ne vėliau kaip iki kovo 31 d..
6. Jei mokestis už mokinio ugdymą nemokamas daugiau kaip vieną mėnesį nuo nustatytos datos, mokyklos vadovas, informavęs tėvus (globėjus, rūpintojus), gali išbraukti mokinį iš sąrašų.
III. MOKESČIO UŽ UGDYMĄ LENGVATOS
7. Nuo mokesčio už ugdymą atleidžiami socialinės pašalpos gavėjai, o socialinę paramą gaunantiems mokiniams nustatomas lengvatinis 30 Lt per mėnesį mokestis.
8. Jei Mokyklą lanko du ir daugiau vaikų iš vienos šeimos, tai vienam mokiniui taikomas 100 proc. o kitiems – 50 proc. dydžio mokestis už ugdymą. Jei įstaigoje vykdomoms programoms nustatyti skirtingi mokesčiai, 50 proc. nuolaida taikoma mokiniui, ugdomam pagal programą, kurios mokestis yra didesnis.
9. Mokyklos taryba turi teisę ne daugiau kaip 5 proc. įstaigą lankančių vaikų atleisti nuo mokesčio ar mokestį sumažinti iki 50 proc. šiais atvejais:
9.1. ypač gabiems mokiniams (tarptautinių ir respublikinių konkursų laureatams), jei ugdymo įstaigą lanko du ir daugiau vienos šeimos vaikų;
9.2. ypač gabiems mokiniams (tarptautinių ir respublikinių konkursų laureatams) iš daugiavaikių šeimų, nepriklausančių socialinės paramos gavėjų grupei.
10. Mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai), kuriems gali būti taikomos Aprašo 7 punkte nustatytos lengvatos, mokyklos direktoriui pateikia:
10.1. prašymą;
10.2. pažymą iš Socialinės paramos centro, kad asmuo turi teisę gauti arba gauna socialinę pašalpą ir/ar socialinę paramą mokiniams.
11. Mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai), kuriems gali būti taikomos Aprašo 8 punkte nustatytos lengvatos, mokyklos direktoriui pateikia:
11.1. prašymą;
11.2. pažymą apie šeimos sudėtį.
12. Nepateikus informacijos ir reikiamų dokumentų, mokestis skaičiuojamas bendra tvarka.
13. Atleidimas nuo mokesčio ir mokesčio sumažinimas įforminamas įstaigos vadovo įsakymu.
14. Mokestis už ugdymą neskaičiuojamas:
14.1. mokinių vasaros atostogų metu;
14.2. jei vaikas dėl ligos praleido daugiau kaip 2 savaites (pateikus gydytojo pažymą);
14.3. jei vieną mėnesį ar daugiau ugdymo procesas nevykdomas dėl mokykloje susidariusių svarbių priežasčių.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
15. Įmokos ir skolos už ugdymą apskaitomos ir išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka
16. Už Apraše nustatytos mokesčio tvarkos laikymąsi tiesiogiai atsako įstaigos direktorius.
17. Aprašas skelbiamas Savivaldybės ir mokyklos interneto svetainėse.
Patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 17 d. sprendimu Nr. 1-1455