VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

 

DĖL MOKESČIO UŽ UGDYMĄ IR KITAS VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MENO MOKYKLOSE

TEIKIAMAS PASLAUGAS NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022 m. spalio 5 d. Nr. 1-1595

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 70 straipsnio 9 dalimi, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Mokesčio už ugdymą ir kitas Vilniaus miesto savivaldybės meno mokyklose teikiamas paslaugas nustatymo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 4 d. sprendimą Nr. 1-306 „Dėl Mokesčio už ugdymą ir kitas Vilniaus miesto savivaldybės meno mokyklose teikiamas paslaugas nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3. Pavesti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vyriausiajam patarėjui kontroliuoti, kaip vykdomas šis sprendimas.

4. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.

 

 

 

Meras                                                                                                              Remigijus Šimašius

 

 

 

_____________________________________

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2022 m. spalio 5 d.

sprendimu Nr. 1-1595

 

MOKESČIO UŽ UGDYMĄ IR KITAS VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MENO MOKYKLOSE TEIKIAMAS

PASLAUGAS NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokesčio už ugdymą ir kitas Vilniaus miesto savivaldybės meno mokyklose teikiamas paslaugas nustatymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja mokesčio už ugdymą ir kitas teikiamas papildomas paslaugas Vilniaus miesto savivaldybės muzikos, dailės ir meno mokyklose (toliau – Mokykla) dydžius, administravimą ir lengvatas.

2. Ugdymo ir kitų Mokyklose teikiamų paslaugų įkainiai nustatyti Aprašo 1 priede. Mokestis už ugdymą yra nekintantis, t. y. nepriklausomas nuo per mėnesį lankytų užsiėmimų.

3. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. ugdytiniai – vaikai ir jaunimas, kurių tėvai (globėjai) ar jie patys sudarė dvišalę neformaliojo vaikų švietimo paslaugų teikimo sutartį su Mokykla;

3.2. socialinės pašalpos ir socialinės paramos gavėjai – ugdytiniai iš šeimų, gaunančių socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą ir (arba) socialinę paramą mokiniams pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą (išskyrus Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje numatytą paramą);

3.3. kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose.

 

II. MOKESČIO MOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

 

4. Mokestį už teikiamas papildomas paslaugas moka paslaugų gavėjai ugdytiniai (jei paslaugų gavėjai ugdytiniai yra nepilnamečiai asmenys – jų tėvai (globėjai, rūpintojai teisės aktuose nustatyta tvarka) Mokyklos nustatytais terminais.

5. Mokestį už ugdymą ugdytiniai (jei ugdytiniai yra nepilnamečiai asmenys – jų tėvai (globėjai, rūpintojai teisės aktuose nustatyta tvarka) moka du kartus per metus pagal Mokyklos pateiktą mokėjimo kvitą:

5.1. už pirmąjį pusmetį ne vėliau kaip iki spalio 31 d.;

5.2. už antrąjį pusmetį ne vėliau kaip iki kovo 31 d.

6. Mokestis už kiekvieno ugdytinio ugdymą turi būti mokamas atskiru mokėjimu pagal atitinkamam ugdytiniui priskirtą mokėtojo kodą, įmokos kodą ir suformuotą bei Mokyklos pateiktą mokėjimo kvitą.

7. Nesumokėjus mokesčio už ugdymą daugiau kaip 30 kalendorinių dienų, Mokyklos vadovas įsakymu gali pašalinti ugdytinį iš Mokyklos apie tai įspėjęs tėvus (globėjus, rūpintojus) raštu prieš 5 darbo dienas.

8. Surinktas mokestis už ugdymą ir kitas Vilniaus miesto savivaldybės meno mokyklose teikiamas paslaugas naudojamas Mokesčio už ugdymą ir kitas Vilniaus miesto savivaldybės meno mokyklose teikiamas paslaugas panaudojimo tvarkos apraše (2 priedas) nustatyta tvarka.

9. Mokykloms draudžiama iš ugdytinių (jei ugdytiniai yra nepilnamečiai asmenys – jų tėvų (globėjų, rūpintojų teisės aktuose nustatyta tvarka) papildomai rinkti rinkliavas, išskyrus jų savanorišką paramą Mokyklai.

10. Savanoriška parama Mokyklai pervedama ir apskaitoma, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. 1-1174 „Dėl Biudžetinių įstaigų vardu gautos paramos skirstymo taisyklių patvirtinimo“.

 

III. MOKESČIO UŽ UGDYMĄ LENGVATOS

 

11. Nuo mokesčio už ugdymą atleidžiami:

11.1. ugdytiniai iš šeimų, gaunančių socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;

11.2. be tėvų globos likę ugdytiniai (išskyrus atvejus, kai laikinoji globa (rūpyba) nustatyta tėvų prašymu), neįgalūs ugdytiniai, pateikus tai patvirtinančius dokumentus.

12. Socialinę paramą pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą, išskyrus šio įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje nustatytą paramą, gaunantiems ugdytiniams nustatomas lengvatinis 10,00 Eur per mėnesį mokestis.

13. Jei trys ir daugiau ugdytinių iš vienos šeimos lanko tą pačią arba skirtingas Vilniaus miesto savivaldybei pavaldžias neformaliojo švietimo įstaigas (išskyrus ikimokyklinio ugdymo įstaigas), pateikus tai patvirtinančius dokumentus, kiekvienam ugdytiniui taikomas 50 proc. dydžio mokestis už ugdymą.

14. Kolegialus valdymo organas (jo nesant Mokyklos vadovas, suderinęs su Mokyklos taryba) turi teisę ne daugiau kaip 5 proc. Mokyklą lankančių ugdytinių (išskyrus Aprašo 11–13 punktuose išvardintus atvejus) atleisti nuo mokesčio ar mokestį sumažinti 50 proc. Mokestis nemokamas, jeigu Mokyklos veikla stabdoma dėl karantino, ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ar įvykio, keliančio pavojų ugdytinių sveikatai ir gyvybei.

15. Ugdytinio tėvai (globėjai, rūpintojai), jei ugdytiniui gali būti taikomos Aprašo 11 ir 12 punktuose nustatytos lengvatos, Mokyklos vadovui pateikia:

15.1. prašymą;

15.2. pažymą iš Socialinių paslaugų centro, kad šeima turi teisę gauti arba gauna socialinę pašalpą ir (ar) socialinę paramą mokiniams, arba dokumentus, patvirtinančius Aprašo 11.2 papunktyje nurodytas aplinkybes.

16. Ugdytiniai (jei ugdytiniai yra nepilnamečiai asmenys – jų tėvai (globėjai, rūpintojai teisės aktuose nustatyta tvarka), jei ugdytiniams gali būti taikomos Aprašo 13 punkte nustatyta lengvata, Mokyklos vadovui pateikia:

16.1. prašymą;

16.2. ugdytinio (-ių) asmens dokumentų kopijas.

17. Ugdytinio tėvai (globėjai, rūpintojai), kurių vaikui gali būti taikomas sumažintas mokestis arba kurie gali būti nuo jo atleisti, Mokyklos vadovui raštu turi pateikti dokumentus, patvirtinančius teisę į atleidimą nuo mokesčio ar jo sumažinimą:

17.1. priimant ugdytinį į Mokyklą,

17.2. vėliau atsiradusią teisę į lengvatą – visus mokslo metus;

17.3. ne pirmus metus lankantiems ugdytiniams pradėjus lankyti Mokyklą po vasaros atostogų iki rugsėjo 15 dienos.

18. Pateikus dokumentus dėl atleidimo nuo mokesčio ar jo sumažinimo, mokestis nemokamas arba mažinamas nuo kito mėnesio 1 dienos. Už praėjusį laikotarpį mokestis neperskaičiuojamas, išskyrus socialiai remtinas šeimas. Šeimoms, gaunančioms socialines pašalpas ar socialinę paramą mokiniams, mokestis perskaičiuojamas nuo pašalpos ar paramos skyrimo mėnesio už praėjusį laikotarpį, ne ilgesnį kaip trys mėnesiai. Dėl objektyvių priežasčių laiku nepateikus pažymos mokestis perskaičiuojamas nuo pašalpos ar paramos skyrimo mėnesio.

19. Nepateikus informacijos ir reikiamų dokumentų, mokestis skaičiuojamas bendra tvarka.

20. Atleidimas nuo mokesčio ir mokesčio sumažinimas įforminamas Mokyklos vadovo įsakymu. Esant galimybei pasinaudoti keliomis lengvatomis, gali būti taikoma tik viena ugdytinio pasirinkta lengvata, lengvatos nėra sumuojamos su kitais Apraše nustatytais lengvatiniais paslaugų įkainiais.

21. Mokestis už ugdymą neskaičiuojamas ugdytinių vasaros atostogų metu.

22. Jeigu ugdymo sutartis su Mokykla yra nutraukiama iki jos termino pabaigos, sumokėto už einamąjį pusmetį mokesčio dalis už nelankytus dėl sutarties nutraukimo mėnesius grąžinama pagal tėvo (globėjo, rūpintojo) Mokyklai patektą prašymą grąžinti permokėtas sumas.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23. Tėvai (globėjai, rūpintojai) atsako už pateikiamų duomenų ir dokumentų teisingumą.

24. Pasikeitus ar išnykus aplinkybėms, numatytoms Aprašo 11-14 punktuose ir netekus teisės į atleidimą nuo mokesčio ar jo sumažinimą, tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo nedelsdami raštu apie tai pranešti Mokyklos vadovui.

25. Mokyklai nustačius, kad mokestis nesumokėtas, sumažintas arba nuo jo buvo atleista neteisėtai, mokestis už ugdymą yra perskaičiuojamas ir susidariusi nepriemoka turi būti sumokėta per vieną mėnesį nuo pranešimo apie susidariusią skolą dienos.

26. Įmokos ir skolos už ugdymą apskaitomos ir išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

27. Už Apraše nustatytos mokesčio tvarkos laikymąsi tiesiogiai atsako Mokyklos vadovas.

28. Šis Aprašas skelbiamas Teisės aktų registre, Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt ir Mokyklų interneto svetainėse.

 

 

_____________________________________

 

Mokesčio už ugdymą ir kitas Vilniaus miesto

savivaldybės meno mokyklose teikiamas

paslaugas nustatymo tvarkos aprašo

1 priedas

 

UGDYMO IR KITŲ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MENO MOKYKLOSE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ

ĮKAINIAI

 

Eil.

nr.

 

Ugdymo programos pavadinimas

 

Trukmė/

kiekis/

matas

Paslaugos kaina (Eur)

Pastabos

1.

Mokestis už Mokyklos ugdytinių ugdymą

1.1

Pradinio ir pagrindinio ugdymo programa muzikos ir meno mokyklose

Mėnuo 

25,00

 

1.2.

Ankstyvojo ugdymo programa muzikos ir meno mokyklose

Mėnuo

15,00

 

1.3.

Slavų tradicinės muzikos programa Broniaus Jonušo muzikos mokykloje

Mėnuo

6,00

 

1.4.

Pradinio ugdymo programa dailės mokyklose

Mėnuo

15,00

 

1.5.

Pagrindinio ugdymo programa dailės mokyklose

Mėnuo

25,00

 

1.6.

Užsiėmimas dailės mokyklose (savaitinis)

45 min.

60 min.

2,00

3,00

 

1.7.

Pasirenkamos dailės studijos dailės mokyklose

Mėnuo

20,00

 

1.8.

II specialybė pradinio ir pagrindinio ugdymo programą lankantiems muzikos ir meno mokyklos ugdytiniams

Mėnuo

12,00

 

1.9.

Pagrindinio ugdymo 1 metų programos baigimas per 2 metus dailės mokyklose

Mėnuo

15,00

 

1.10.

Kryptingo muzikinio ugdymo programa

Mėnuo

25,00

 

1.11.

Tęstinio muzikinio ugdymo programa muzikos ir meno mokyklose

Mėnuo

25,00

 

1.12.

Meno mėgėjų ugdymo programa muzikos ir meno mokyklose

Mėnuo

15,00

 

2.

Mokestis už Mokyklos teikiamas papildomas paslaugas

2.1.

Suaugusiųjų ugdymo programa muzikos ir meno mokyklose

Mėnuo

60,00

 

2.2.

Suaugusiųjų ugdymo programa dailės mokyklose

Mėnuo

60,00

 

2.3.

Suaugusiųjų ugdymo programa dailės bei muzikos ir meno mokyklose

Mėnuo

30,00

Pensininkams, studentams, socialiai remtiniems, asmenims su negalia, pateikusiems tai patvirtinančius dokumentus

2.4.

Suaugusiųjų užsiėmimas dailės mokyklose (savaitinis)

45 min.

60 min.

7,50

10,00

 

2.5.

Suaugusiųjų ugdymas – individualios pamokos muzikos ir meno mokyklose

Mėnuo

60,00

 

2.6.

Muzikos instrumento nuoma muzikos / meno mokyklą lankantiems ugdytiniams

1 vnt. per mėnesį

6,00

 

2.7.

Edukacinis užsiėmimas vaikų grupei dailės mokyklos erdvėse

1 val.

30,00

Paslaugos kaina nurodyta grupei nuo 10 iki 15 asmenų. Į paslaugos kainą įskaičiuotos priemonės, reikalingos užsiėmimui

2.8.

Tarptautinio konkurso – festivalio organizavimas

Tarptautinio konkurso – festivalio dalyvio mokestis solistui

Ne didesnis kaip 50,00 Eur

Konkretų dalyvio mokestį patvirtina kiekviena mokykla atskirai mokyklos vadovo įsakymu

Tarptautinio konkurso – festivalio dalyvio mokestis ansambliui

Kiekvienam dalyviui ne didesnis kaip 20,00 Eur

Konkretų dalyvio mokestį patvirtina kiekviena Mokykla atskirai Mokyklos vadovo įsakymu

2.9.

Respublikinio konkurso – festivalio organizavimas

Respublikinio konkurso – festivalio dalyvio mokestis solistui

Ne didesnis kaip 35,00 Eur

Konkretų dalyvio mokestį patvirtina kiekviena Mokykla atskirai Mokyklos vadovo įsakymu

Respublikinio konkurso – festivalio dalyvio mokestis ansambliui

Kiekvienam dalyviui ne didesnis kaip 15,00 Eur

Konkretų dalyvio mokestį patvirtina kiekviena Mokykla atskirai Mokyklos vadovo įsakymu

2.10.

Vilniaus miesto konkurso – festivalio organizavimas

Vilniaus miesto konkurso – festivalio dalyvio mokestis solistui

Ne didesnis kaip 20,00 Eur

Konkretų dalyvio mokestį patvirtina kiekviena Mokykla atskirai Mokyklos vadovo įsakymu

Vilniaus miesto konkurso – festivalio dalyvio mokestis ansambliui

Kiekvienam dalyviui ne didesnis kaip 10,00 Eur

Konkretų dalyvio mokestį patvirtina kiekviena Mokykla atskirai Mokyklos vadovo įsakymu

2.11

Koncerto organizavimas

Koncerto bilieto kaina

Ne didesnė kaip 50,00 Eur

Konkrečią koncerto bilieto kainą patvirtina kiekviena Mokykla atskirai Mokyklos vadovo įsakymu

 

 

 

___________________________________

 

Mokesčio už ugdymą ir kitas Vilniaus miesto savivaldybės

meno mokyklose teikiamas paslaugas nustatymo tvarkos aprašo

2 priedas

 

MOKESČIO UŽ UGDYMĄ IR KITAS VILNIAUS MIESTOSAVIVALDYBĖS MENO MOKYKLOSE TEIKIAMAS

PASLAUGAS PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

1. Mokesčio už ugdymą ir kitas Vilniaus miesto savivaldybės meno mokyklose teikiamas paslaugas panaudojimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja surinkto mokesčio už mokinių ugdymą ir kitas teikiamas papildomas paslaugas Vilniaus miesto savivaldybės įsteigtose muzikos, dailės ir meno mokyklose (toliau – Mokykla) panaudojimą.

2. Mokyklos surinktas mokestis už mokinių ugdymą ir kitas jos teikiamas paslaugas pirmiausia naudojamas:

2.1. ugdymo priemonėms (ilgalaikiam turtui ir trumpalaikiam turtui) įsigyti;

2.2. darbuotojų darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams, išskyrus priemokas ir premijas;

3. Aprūpinus įstaigą lėšomis darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams sumokėti bei priemonėms, išvardytoms 2 punkte, įsigyti, likusios lėšos gali būti naudojamos:

3.1. koncertinėms kelionėms ir parodoms Lietuvos Respublikoje, taip pat užsienyje;

3.2 specialiai aprangai ir koncertiniams drabužiams;

3.3. koncertinei ir parodų įrangai įsigyti (trumpalaikiam turtui) bei koncertinės ir parodų įrangos nuomai;

3.4. pedagogų kvalifikacijos kėlimui;

3.5. ugdymo aplinkai gerinti reikalingiems baldams ir kitam ūkiniam inventoriui bei ūkinėms medžiagoms įsigyti;

3.6. informacinių technologijų prekėms ir paslaugoms įsigyti;

3.7. patalpų nuomai;

3.8. transporto įsigijimui, išlaikymui ir nuomai;

3.9. trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto einamajam remontui bei statybinėms medžiagoms įsigyti.

4. Atsižvelgiant į surinktas lėšas, iki 20 proc. jų konkrečioje Mokykloje pagal poreikį gali būti perskirstoma kitoms priemonėms ir paslaugoms įsigyti.

5. Šio aprašo 2 ir 3 punktuose išvadintoms išlaidoms Mokykla skiria ne mažiau nei 80 proc. einamaisiais metais surinkto mokesčio už mokinių ugdymą ir kitas teikiamas papildomas paslaugas. Likutis gali būti kaupiamas tik ilgalaikiam turtui įsigyti, prieš tai suderinus su asignavimų valdytoju.

6. Už šio aprašo tinkamą įgyvendinimą atsakingas Mokyklos vadovas.