PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2019 m. gruodžio 4 d.

sprendimu Nr.1-306

 

MOKESČIO UŽ UGDYMĄ IR KITAS VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MENO

MOKYKLOSE TEIKIAMAS PASLAUGAS NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokesčio už ugdymą ir kitas Vilniaus miesto savivaldybės meno mokyklose teikiamas paslaugas nustatymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja mokesčio už mokinių ugdymą ir kitas teikiamas papildomas paslaugas Vilniaus miesto savivaldybės muzikos, dailės ir meno mokyklose (toliau – Mokykla) dydžius, administravimą ir lengvatas. 

2. Mokinių ugdymo ir kitų Mokyklose teikiamų paslaugų įkainiai nustatyti Aprašo priede. Mokestis už ugdymą yra nekintantis, t. y. nepriklausomas nuo per mėnesį lankytų užsiėmimų skaičiaus.

 

II. MOKESČIO MOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

3. Mokestis už teikiamas papildomas paslaugas mokamas Mokyklos nustatytais terminais.

4. Mokestį už mokinių ugdymą mokinių tėvai ar globėjai moka du kartus per metus pagal Mokyklos pateiktą mokėjimo kvitą:

4.1. už pirmąjį pusmetį ne vėliau kaip iki spalio 31 d.;

4.2. už antrąjį pusmetį ne vėliau kaip iki kovo 31 d.

5. Mokestis už kiekvieno mokinio ugdymą turi būti mokamas atskiru mokėjimu pagal

atitinkamam mokiniui priskirtą mokėtojo kodą, įmokos kodą ir suformuotą bei Mokyklos pateiktą mokėjimo kvitą.

6. Nesumokėjus mokesčio už mokinio ugdymą daugiau kaip 30 kalendorinių dienų, Mokyklos vadovas įsakymu gali pašalinti mokinį iš Mokyklos apie tai įspėjęs tėvus (globėjus, rūpintojus) raštu prieš 5 darbo dienas.

7. Surinktos lėšos naudojamos ugdymo veiklai plėtoti, pagrindinėms mokymo priemonėms įsigyti, darbo užmokesčiui ir kitoms su ugdymo veikla susijusioms reikmėms.

8. Mokykloms draudžiama iš tėvų ar globėjų papildomai rinkti rinkliavas, išskyrus tėvų savanorišką paramą Mokyklai.

9. Savanoriška parama Mokyklai pervedama ir apskaitoma, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. 1-1174 „Dėl Biudžetinių įstaigų vardu gautos paramos skirstymo taisyklių patvirtinimo“.

 

III. MOKESČIO UŽ UGDYMĄ LENGVATOS

10. Nuo mokesčio už ugdymą atleidžiami:

10.1. mokiniai iš šeimų, gaunančių socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;

10.2. be tėvų globos likę mokiniai (išskyrus atvejus, kai laikinoji globa (rūpyba) nustatyta tėvų prašymu), neįgalūs mokiniai, pateikus tai patvirtinančius dokumentus.

11. Socialinę paramą mokiniams pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą gaunantiems mokiniams nustatomas lengvatinis 10,00 Eur per mėnesį mokestis.

12. Jei du ir daugiau vaikų iš vienos šeimos lanko tą pačią arba skirtingas Mokyklas, pateikus tai patvirtinančius dokumentus, kiekvienam mokiniui taikomas 75 proc. dydžio mokestis už ugdymą.

13. Mokyklos taryba turi teisę išskirtiniais atvejais, pablogėjus šeimos materialinei padėčiai (dėl gaisro, stichinės nelaimės, šeimos nario mirties ir kitų nenumatytų aplinkybių), ne daugiau kaip 5 proc. Mokyklą lankančių vaikų atleisti nuo mokesčio ar mokestį sumažinti iki 50 proc.

14. Mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai), jei mokiniams gali būti taikomos Aprašo 10 ir 11 punktuose nustatytos lengvatos, Mokyklos vadovui pateikia:

14.1. prašymą;

14.2. pažymą iš Socialinės paramos centro, kad šeima turi teisę gauti arba gauna socialinę pašalpą ir (ar) socialinę paramą mokiniams, arba dokumentus, patvirtinančius Aprašo 10.2 papunktyje nurodytas aplinkybes.

15. Mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai), jei mokiniams gali būti taikomos Aprašo 12 ir 13 punktuose nustatytos lengvatos, Mokyklos vadovui pateikia:

15.1. prašymą;

15.2. pažymą apie šeimos sudėtį.

16. Mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai), kurių vaikui gali būti taikomas sumažintas mokestis arba kurie gali būti nuo jo atleisti, Mokyklos vadovui raštu turi pateikti dokumentus, patvirtinančius teisę į atleidimą nuo mokesčio ar jo sumažinimą:

16.1. priimant mokinį į Mokyklą,

16.2. vėliau atsiradusią teisę į lengvatą – visus mokslo metus;
16.3. ne pirmus metus lankantiems mokiniams pradėjus lankyti Mokyklą po vasaros atostogų iki rugsėjo 15 dienos.

17. Pateikus dokumentus dėl atleidimo nuo mokesčio ar jo sumažinimo, mokestis nemokamas arba mažinamas nuo kito mėnesio 1 dienos. Už praėjusį laikotarpį mokestis neperskaičiuojamas, išskyrus socialiai remtinas šeimas. Šeimoms, gaunančioms socialines pašalpas ar socialinę paramą mokiniams, mokestis perskaičiuojamas nuo pašalpos ar paramos skyrimo mėnesio už praėjusį laikotarpį, ne ilgesnį kaip trys mėnesiai. Dėl objektyvių priežasčių laiku nepateikus pažymos mokestis perskaičiuojamas nuo pašalpos ar paramos skyrimo mėnesio.

18. Nepateikus informacijos ir reikiamų dokumentų, mokestis skaičiuojamas bendra tvarka.

19. Atleidimas nuo mokesčio ir mokesčio sumažinimas įforminamas Mokyklos vadovo įsakymu.

20. Mokestis už ugdymą neskaičiuojamas:

20.1. mokinių vasaros atostogų metu;

20.2. jei vieną mėnesį ar daugiau ugdymo procesas nevykdomas dėl Mokykloje susidariusių svarbių priežasčių;
20.3. jei mokinys dėl ligos užsiėmimus praleido daugiau nei 30 kalendorinių dienų iš eilės, iš informacinės sistemos „E. sveikata“ pateikus tai patvirtinantį dokumentą, nepažeidžiant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento.

21. Jeigu mokinio ugdymo sutartis su Mokykla yra nutraukiama iki jos termino pabaigos, sumokėto už einamąjį pusmetį mokesčio dalis už nelankytus dėl sutarties nutraukimo mėnesius grąžinama pagal tėvo (globėjo, rūpintojo) Mokyklai patektą prašymą grąžinti permokėtas sumas.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22. Tėvai (globėjai, rūpintojai) atsako už pateikiamų duomenų ir dokumentų teisingumą.

23. Pasikeitus ar išnykus aplinkybėms, numatytoms Aprašo 10–13 punktuose ir netekus teisės į atleidimą nuo mokesčio ar jo sumažinimą, tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo nedelsdami raštu apie tai pranešti Mokyklos vadovui.

24. Mokyklai nustačius, kad mokestis nesumokėtas, sumažintas arba nuo jo buvo atleista neteisėtai, mokestis už ugdymą yra perskaičiuojamas ir susidariusi nepriemoka turi būti sumokėta per vieną mėnesį nuo pranešimo apie susidariusią skolą dienos.

25. Įmokos ir skolos už ugdymą apskaitomos ir išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

26. Už Apraše nustatytos mokesčio tvarkos laikymąsi tiesiogiai atsako Mokyklos vadovas.

27. Šis Aprašas skelbiamas Teisės aktų registre, Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt ir Mokyklos interneto svetainėse.

 

________________________________________________

 

 

Mokesčio už ugdymą ir kitas Vilniaus miesto

savivaldybės meno mokyklose teikiamas

paslaugas nustatymo tvarkos aprašo

priedas

 

UGDYMO IR KITŲ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MENO MOKYKLOSE

TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI

 

Eil. nr.

Ugdymo programos pavadinimas

Trukmė/ kiekis/ matas

Paslaugos kaina (Eur)

Pastabos

1.

Mokestis už Mokyklos mokinių ugdymą

1.1

Pradinio ir pagrindinio ugdymo programa muzikos ir meno mokyklose

Mėnuo

25,00

 

1.2.

Ankstyvojo ugdymo programa muzikos ir meno mokyklose

Mėnuo

15,00

 

1.3.

Slavų tradicinės muzikos programa Broniaus Jonušo muzikos mokykloje

Mėnuo

6,00

 

1.4.

Pradinio ugdymo programa dailės mokyklose

Mėnuo

15,00

 

1.5.

Pasirenkamos dailės studijos dailės mokyklose

Mėnuo

20,00

 

1.6.

II specialybė pradinio ir pagrindinio ugdymo programą lankantiems muzikos ir meno mokyklos mokiniams

Mėnuo

12,00

 

1.7.

Pagrindinio ugdymo 1 metų programos baigimas per 2 metus dailės mokyklose

Mėnuo

15,00

 

1.8.

Kryptingo muzikinio ugdymo programa

Mėnuo

25,00

 

1.9.

Tęstinio muzikinio ugdymo programa muzikos ir meno mokyklose

Mėnuo

25,00

 

1.10.

Meno mėgėjų ugdymo programa muzikos ir meno mokyklose

Mėnuo

15,00

 

2.

Mokestis už Mokyklos teikiamas papildomas paslaugas

2.1.

Suaugusiųjų ugdymo programa muzikos ir meno mokyklose

Mėnuo

50,00

 

2.2.

Suaugusiųjų ugdymo programa dailės mokyklose

Mėnuo

45,00

 

2.3.

Suaugusiųjų ugdymo programa dailės mokyklose

Mėnuo

25,00

Pensininkams, studentams, socialiai remtiniems, asmenims su negalia, pateikusiems tai patvirtinančius dokumentus

2.4.

Suaugusiųjų ugdymas – individualios pamokos muzikos ir meno mokyklose

Mėnuo

50,00

 

2.5.

Muzikos instrumento nuoma muzikos / meno mokyklą lankantiems mokiniams 

1 vnt. per mėnesį 

6,00 

 

2.6.

Edukacinis užsiėmimas vaikų grupei dailės mokyklos erdvėse

1 val.

30,00

Paslaugos kaina nurodyta grupei nuo 10 iki 15 asmenų. Į paslaugos kainą įskaičiuotos priemonės, reikalingos užsiėmimui

2.7.

Tarptautinio konkurso – festivalio organizavimas

Tarptautinio konkurso – festivalio dalyvio mokestis solistui 

Ne didesnis kaip 50,00 Eur, 

Konkretų dalyvio mokestį patvirtina kiekviena mokykla atskirai mokyklos vadovo įsakymu 

Tarptautinio konkurso – festivalio dalyvio mokestis ansambliui

Kiekvienam dalyviui ne didesnis kaip 20,00 Eur

Konkretų dalyvio mokestį patvirtina kiekviena mokykla atskirai mokyklos vadovo įsakymu

2.8.

Respublikinio konkurso – festivalio organizavimas

Respublikinio konkurso – festivalio dalyvio mokestis solistui

Ne didesnis kaip 35,00 Eur

Konkretų dalyvio mokestį patvirtina kiekviena mokykla atskirai mokyklos vadovo įsakymu

Respublikinio konkurso – festivalio dalyvio mokestis ansambliui

Kiekvienam dalyviui ne didesnis kaip 15,00 Eur

Konkretų dalyvio mokestį patvirtina kiekviena mokykla atskirai mokyklos vadovo įsakymu

2.9.

Vilniaus miesto konkurso – festivalio organizavimas

Vilniaus miesto konkurso – festivalio dalyvio mokestis solistui

Ne didesnis kaip 20,00 Eur

Konkretų dalyvio mokestį patvirtina kiekviena mokykla atskirai mokyklos vadovo įsakymu

Vilniaus miesto konkurso – festivalio dalyvio mokestis ansambliui

Kiekvienam dalyviui ne didesnis kaip 10,00 Eur

Konkretų dalyvio mokestį patvirtina kiekviena mokykla atskirai mokyklos vadovo įsakymu